خوشمزه های بازار ماهی 

بازارماهی فروشان بابلسر و فریدونکنار، محل فروش و عرضه ی آبزیانی است که در دریای خزر، رودخانه ها و آببندان ها صید میشوند و پرورش مییابند.
ماهیان خوشمزهای که بعضی از آنها، بومی شمال ایران محسوب میشوند و درهیچ کجا نمیتوانید مانندش را پیدا کنید.
فروش ماهی در بازارهای مازندران هنوز هم سنتی است و حال وهوای جذابی دارد. بازارماهی فروشان بابلسر و فریدونکنار پر از خوشمزه هاییست که نمیتوان از آن دل کند.
بازاری با مغازههای متعدد، که سمت هر کدامشان میرویم ماهی فروشان انواع ماهی را در دست میگیرند و از تازگی و خوشمزه بودن تکتکشان تا زمانی که در مقابل بساط شان ایستاده ایم ادامه میدهند. فریاد هاست که شما را به سمت غرفه های مختلف فرا میخواند.
ماهی سفید، کفال، کپور، اردک ماهی، اوزون برون و کیلکا مشهورترین ماهیان دریایی مازندران هستند و در کنار آنها قزل آلای رودخانه ای و البته ماهیان پرورشی هم در این بازار بزرگ به فروش میرسد. شورماهی یا ماهی دودی هم طرفداران خاص خود را دارد.
سفر به شمال بدون خوردن ماهی با طعم سبزیجات، آب نارنج و رب انار محلی، حتماً کامل نخواهد بود.

سبد خرید