تالار لاله

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله
تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله تالار لاله

تالار لاله

  

چیدمان سینمایی:

ظرفیت: 600 نفر

امکانات: میکروفون - TV

قیمت: 70,000,000 ریال

چیدمان میز گرد:

ظرفیت: 400 نفر

امکانات: میکروفون - TV

قیمت: 70,000,000 ریال


تور مجازی