تالار نسترن

مجتمع تفریحی توریستی میزبان

تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن
تالار نسترن تالار نسترن تالار نسترن تالار نسترن تالار نسترن تالار نسترن تالار نسترن تالار نسترن

تالار نسترن

null

  

چیدمان سینمایی:

ظرفیت: 800 نفر

امکانات: میکروفون  

قیمت: 30,000,000 ریال

چیدمان میز گرد:

ظرفیت: 400 نفر

امکانات: میکروفون

قیمت: 30,000,000 ریال


تور مجازی