درخواست همکاری

هتل میزبان بابلسر

اطلاعات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

دوره های گذرانده

دوره های آموزشی ام که تا کنون گذرانده ام به تفکیک مرتبط با شغل هتلداری و غیر مرتبط با شغل هتلداری بشرح ذیل می نویسم و متعهد می شوم در صورت بکارگیری، مدارک مرتبط را تسلیم دفتر منابع انسانی می نمایم.


پرسشنامه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات دو نفر از افرادی که در صورت بکارگیری شما در این هتل ضامن می شوند، بنویسید.

لطفا به نکات ذیل کاملا توجه فرمایید.


  • ثبت نام و پر کردن برگ درخواست کار لزوما بمنزله دعوت به شروع کار نیست بلکه مقدمه ای است برای ارزشیابی رفتاری و مهارتی شما که آیا با شرایط کاری هتل سازگار است یا خیر.
  • در صورت سازگار بودن روند بررسی رفتار و مهارت شما به صورت ذیل خواهد بود:
    • تعیین صلاحیت اولیه اخلاقی.
    • مصاحبه توسط مسئول قسمت، سرپرست قسمت، مدیر واحد، مدیر کل هتل و مدیر عامل شرکت جهت تایید و تصویب .
    • پس از تایید و تصویب، مراجعه به مدیر منابع انسانی جهت تکمیل پرونده پرسنلی خودتان از جمله اخذ کارت سلامت بهداشت، گواهی عدم اعتیاد و سایر مدارک لازم قبل از شروع بکار.
  • با علم به موارد بالا که در کمال صحت نوشته ام و خوانده ام، شرعا، عرفا و قانونا مفاد آن را قبول دارم و آگاهی دارم و خلاف آن را ننوشته ام، ذیل آخرین سطر این برگ را امضاء میکنم و اثر انگشت را ثبت می کنم و اگر خلاف نوشته های من ثابت شود پیگیر کارم نخواهم بود.
  • پس از به کارگیری حد اکثر یک ماه آزمایشی اینجانب از یک روز تا سی روز، هتل می تواند هر زمانی که صلاح بداند از ادامه کار من جلوگیری کند و من نیز قبول کردم در اینجا که هیچگونه ادعایی بابت عدم ادامه کار که می تواند به هر دلیلی باشد در هیچ مرجع قانونی کشور ننمایم.