پنجم مهر، روز جهانی گردشگری
پنجم مهر، روز جهانی گردشگری
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷

پنجم مهر ماه، روز جهانی گردشگری گرامی باد

شعار سال: گردشگری و تحول دیجیتال