بازدید از غرفه هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

هتل میزبان بابلسر

حضور هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
حضور هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
حضور هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
حضور هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
حضور هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
حضور هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
حضور هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
حضور هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
آغاز به کار هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
آغاز به کار هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
بازدید از غرفه هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

بازدید از غرفه هتل میزبان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری


null

بازدید جناب آقای فرزانه و آقای حسنی  مدیر کل و معاونت محترم سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مازندران از غرفه مجتمع تفریحی توریستی میزبان با حضور جناب آقای اخلاقی مدیر کل هتل میزبان بابلسر و نماینده آژانس های کشور  لبنان